\

اعضای هیات مدیره انجمن خودروسازان ایران


هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو، رئیس هیات مدیره
رزومه
محسن جهرودی، مدیرعامل سایپا
رزومه
بهزاد مردادی، مدير عامل شركت توليدي و صنعتي عقاب افشان
رزومه
حمیدرضا داودزاده،مدير عامل شركت بهمن موتور
رزومه
علی رضا ساجی مدير عامل ايران خودرو ديزل ،‌عضو هيات مديره
رزومه