\

اعضای هیات مدیره انجمن خودروسازان ایران


سید جواد سلیمانی ، رئیس هیئت مدیره
رزومه
فرشاد مقیمی ، نائب رئیس
رزومه
محمد حسن محمدزاده ، خزانه دار و عضو هیئت مدیره
رزومه
محمد زالی ، عضو هیئت مدیره
رزومه
محمد محمدی ، عضو هیئت مدیره
رزومه
بهرام شریعت ، عضو هیئت مدیره
رزومه
بهروز مرادی روئین تنی ، عضو هیئت مدیره
رزومه