\

اعضای هیات مدیره انجمن خودروسازان ایران


سید جواد سلیمانی، رئیس هیئت مدیره
رزومه
فرشاد مقیمی، نائب رئیس
رزومه
محمد حسن محمد زاده، خزانه دار و عضو هیئت مدیره
رزومه
محمد زالی، عضو هیئت مدیره
رزومه
محمد محمدی، عضو هیئت مدیره
رزومه
بهرام شریعت، عضو هیئت مدیره
رزومه
بهروز مرادی روئین تنی، عضو هیئت مدیره
رزومه