\

اعضای هیات مدیره انجمن خودروسازان ایران


هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو، رئیس هیات مدیره
رزومه
دکتر مهدی جمالی، مدیرعامل سایپا،نایب رئیس هیات مدیره
رزومه
بهزاد مردادی، مدير عامل شركت توليدي و صنعتي عقاب افشان
رزومه
حمیدرضا داودزاده،مدير عامل شركت بهمن موتور
رزومه
علی رضا ساجی مدير عامل ايران خودرو ديزل ،‌عضو هيات مديره
رزومه