\

اعضای هیات مدیره انجمن خودروسازان ایران


مهدی خطیبی
محمد علی تیموری
محمد حسن محمد زاده، خزانه دار و عضو هیئت مدیره
رزومه
حسین خضری
جواد توسلی مهر
بهرام شریعت
بهروز مرادی روئین تنی