\

باسمه تعالي

 

تاريخ: 3/11/83

 

اساسنامه انجمن صنفي خودرو سازان ايران

 

فصل اول كليات

 

ماده 1- در اجراي ماده ( 131) قانون كار جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ حقوق قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز مي باشد انجمن صنفي خودرو سازان ايران با اهداف و وظايف زير تشكيل مي گردد:

هدف كلي انجمن ، پيشبرد و توسعه صنعت خودرو رقابت پذير و كاهش آسيب پذيري آن پس از پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO  ) ، حفظ سهم بازار داخلي و افزايش صادرات ميباشد. براي نيل بدين مقصود ، اهداف واسط يا وظايفي كه اهم آنها بشرح زير مي باشند تعيين مي گردد.

آ) ايجاد زمينه مناسب و كوشش در جهت استيفاي حقوقي صنفي و خواستهاي قانوني اعضاء عليرغم مضايق داخلي و رقابت شركتهاي خارجي.

ب)كمك به ايجاد شرايط و امكانات مناسب محيط كسب و كار براي صنعتگران، مخصوصا صنعت خودرو

پ) همكاري با نهادها و سازمانهايي كه از حقوق مصرف كننده حمايت مي كنند.

ت) جمع آوري اطلاعات ،شناخت مشكلات و نيازهاي بخش صنعت ،صنعت خودرو، بررسي آنها، تهيه و ارائه پيشنهادات مقتضي و پيگيري در مراجع ذيربط.

ث) همكاري و ارائه مشاوره هاي لازم به تمام مراجع دولتي ذيمدخل، مراجع قانون گذاري ، ساير نهادها و سازمانهاي رسمي و غير رسمي در مسائل صنفي و صنعتي ارجاع شده و برنامه ريزيهاي صنعتي كشور .

ج ) همكاري با تمام مراجع ذيمدخل در صنعت حمل و نقل كشور ، وزارت كشور ، شهرداريها ، وزارت راه و ترابري ، وزارت نفت ، شركتهاي واحد اتوبوسراني ، سازمان ترافيك ، سازمان تاكسيراني، سازمان بهينه سازي مصرف سوخت ، نيروي انتظامي ج.ا.ا ،سازمان راهداري و حمل و نقل كشور و ...

چ) همكاري با سازمان حفاظت از محيط زيست ، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، وساير سازمانها و نهادهاي ذيمدخل در تدوين و بكارگيري استانداردهاي مرتبط با صنعت خودرو در زمينه فرآيند توليد ،فروش و خدمات پس از فروش محصولات . 

ح) همكاري، هماهنگي و نيز عضويت در كانونها ، ساير انجمن هاي تخصصي - صنفي و تشكلهاي كارفرمايي/ كارگري ، مخصوصا تشكلهاي مرتبط با صنعت خودرو مانند ( و نه منحصر به ) انجمن سازندگان قطعات و مجموعه ها ، انجمن خدمات پس از فروش ،شركتهاي طراحي - مهندسي و .. .

خ) همكاري با مراجع قانوني ، حرفه اي ، صنعتي ، تخصصي و علمي ذيربط در زمينه دسترسي به اهداف انجمن و بهبود كيفيت محصولات و انتقال و نوآوري فن آوريهاي مربوطه و افزايش بهره وري .

د) ترغيب اعضا در زمينه  عضويت مديران و كاركنانشان در سازمانها، كانونها و انجمن هاي صنعتي - حرفه اي يا صنفي - حرفه اي ، علمي - تخصصي و همچنين ارائه نظرات مشورتي به مراجع ياد شده.

ذ) ايجاد هماهنگي هر چه بيشتر بين فعالين در صنعت خودرو و رفع اختلافات احتمالي بين آنها و نيز مشتريان ، فروشندگان يا گيرندگان خدمات،شركت در مجامع  حل اختلاف تعيين شده توسط مراجع ذيربط.

ر) ترغيب اعضا در استفاده از امكانات آموزشي ، نرم افزاري ، آزمايشگاهي و ... . يكديگر در جهت افزايش توانمنديهاي فني ، مهندسي ، مديريتي ، ارتقاء بهره وري كارخانجات براي مقابله با محصولات وارداتي   ( رقابت پذيري ) .

ز) ترغيب اعضا به تشكيل شركت واحد صادراتي جهت پرهيز از رقابت مخرب ، حذف دوباره كاريهاي و كاهش هزينه هاي صادرات بمنظور كسب سهم بيشتر در بازارهاي خارجي .

ژ) ترغيب شركتهاي عضو در زمينه بهينه كردن روشهاي انجام كار ، مخصوصا در شبكه فروش و خدمات پس از فروش براي توسعه و گسترش E.C .

س) ارتباط با مجامع و انجمنهاي مرتبط كشورهاي مختلف ، مطابق با قوانين و مقررات جاريه كشور .

ش) نشر و گسترش اطلاعات مربوط به صنعت خودرو ، قوانين و ضوابط مرتبط در سطح جامعه از طريق انتشار نشريه و وب سايت انجمن .

ص ) انجام ساير فعاليتهايي كه دسترسي به اهداف انجمن را ميسر مي سازد .

 

ماده 2- نام انجمن :  انجمن صنفي  خودرو سازان ايران                                                                                      

MANUFACTURERS ASSOCIATION IRANIAN VEHICLE (ايوما) است كه از اين  پس انجمن ناميده مي شود.انجمن سازماني غيرانتفاعي است و وابسته به هيچيك از سازمانهاي دولتي و غير دولتي نمي باشد. انجمن از تاريخ تاسيس بمدت نامحدود تشكيل مي گردد، تابعيت انجمن ايراني است . سال مالي انجمن از فروردين ماه شروع مي شود.

ماده 3- مركز اصلي و حوزه فعاليت :حوزه فعاليت انجمن در سراسر ايران و مركز اصلي انجمن در شهر تهران- بزرگراه آفريقا- چهارراه  جهان كودك- ساختمان 29-واحد  E5 و تلفنهاي :8793969 - 8793970 مي باشد.

 

تبصره: هر زمان كه ايجاب نمايد هيئت مديره مي تواند اقامتگاه قانوني انجمن را تغيير و يا در ساير شهرهاي كشور شعبه، دفتر و يا نمايندگي دائر نمايد و مراتب را ضمن انتشار در روزنامه به اطلاع وزارت كار و امور اجتماعي برساند.

 

ماده 4-عضويت در انجمن خودروسازان ايران : بر اساس تبصره ماده 2 آيين نامه چگونگي تشكيل،حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن و كانون هاي مربوطه موضوع ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران ،حرفه/صنعت مورد اشتغال اعضا  مي باشد.

انجمن داراي 3 نوع عضو ميباشد:

آ)اعضاء اصلي: كليه شركتهاي خودروساز ثبت شده در ايران كه مفاد اساسنامه را بپذيرند با تقاضاي قبلي و تصويب هيئت مديره مي توانند به عنوان عضو اصلي پذيرفته شوند.   

        فقط اعضاء اصلي حق عضويت مي پردازند و در مجمع عمومي حق راي دارند و مي توانند به عضويت هيئت مديره انتخاب شوند.

ب)اعضاي وابسته: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در زمينه صنايع مرتبط با خودرو فعاليت دارند و حضور آنها در انجمن مفيد باشد به تشخيص هيئت مديره انجمن مي توانند به عنوان عضو وابسته انجمن پذيرفته شوند.

پ)اعضاء افتخاري: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه فعاليتها و تحقيقات آنها در راستاي اهداف انجمن باشدبا تصويب هيئت مديره ، ميتوانند به عنوان عضو افتخاري انجمن در آيند .

 

تبصره  :  هيچ شخص  حقيقي يا حقوقي را نمي توان به قبول عضويت در انجمن مجبور يا از قبول عضويت در آن منع كرد.

 

فصل دوم

شرايط عضويت و منابع مالي

 

ماده5- شرايط عضويت:

    شركتهايي كه شرايط عمومي زير را دارا باشند، مي توانند به عضويت انجمن پذيرفته شوند:

       آ)- بر اساس اساسنامه آنها،براي توليد خودرو ،طبق قوانين جاري ايران در مراجع قانوني مربوطه به ثبت رسيده و از وزارت صنايع و معادن پروانه بهره برداري گرفته باشند.

      ب)-اقامتگاه قانوني آنها در حوزه فعاليت انجمن باشد.

      پ)-تعهد نمايند كه مقررات اين اساسنامه و مصوبات اركان آن ،از جمله مقررات مر بوط به پرداخت وروديه و كمكهاي مالي ويژه و نيز حق عضويت را به مرحله اجرا در آورده ، با دبير خانه انجمن همكاريهاي لازم را نموده و اطلاعات درخواست شده را به دبيرخانه ارائه نمايند.

 

تبصره  : تغيير ضوابط عضويت در انجمن از اختيارات مجمع عمومي بوده و هيئت مديره طبق ضوابط مصوب مجمع عمومي ملزم به پذيرش عضويت متقاضيان مي باشد. چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعضي از متقاضيان تقاضاي عضويت آنان از سوي هيئت مديره پذيرفته نگردد،متقاضي مي تواند اعتراض خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح و تصميمات مجمع در اين مورد قطعي و لازم الاجرا ست.

 

ماده 6- شرايط تعليق از عضويت و يا سلب عضويت از اعضا،با تشخيص هيئت مديره، به شرح زير است:

آ)- انحلال شركت عضو

ب)-تغيير فعاليت شركت عضو بنحوي كه توليدكننده خودرو محسوب نگردد.

پ)- از دست دادن شرايط مذكور در ماده 5  اين اساسنامه .

ت)- عدم پرداخت حق عضويت ( ماده 7 اساسنامه) و كمكهاي مالي ويژه طبق مفاد  اين اساسنامه .

ث)- عدم رعايت مقررات اين اساسنامه.

 

تبصره  : اعضاء‌ مستعفي يا سلب عضويت شده ،‌مي توانند بشرط ايفاي تعهدات قبلي مجددا" تقاضاي عضويت نمايند .

 

ماده7- منابع مالي انجمن عبارتند از:

7-1- تغييرات مبلغ وروديه و حق عضويت سالانه اعضا توسط مجمع عمومي عادي ساليانه تعيين مي گردد.

تبصره : حق عضويت سالانه اعضاء هيئت  مديره اصلي  بنحوي تعيين مي شود  تا  حداقل 80%‌   هزينه هاي جاري سالانه انجمن را تامين نمايد.

7-2- كمكهاي مالي داوطلبانه اعضا به صورت كمكهاي بلاعوض ،وام يا تسهيلات مالي.

7-3- كمكهاي مالي داوطلبانه ساير اشخاص حقوقي،انجمن ها، تشكلها.

 

ماده8- كليه اعضاي انجمن موظفند ظرف 4 ماهه اول هر سال شمسي تمام حق عضويت سالانه خود را بصورت يكجا به انجمن پرداخت و رسيد دريافت نمايند.

ماده 9-چنانچه هر يك از اعضاء ظرف مدت 4 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضويت خودداري نمايند،از طرف خزانه دار به  آنان كتبا"تذكر داده ميشود.در صورتي كه حداكثر ظرف 2 ماه پس از تذكر،عضو مورد اشاره اقدام به پرداخت حق عضويت ننمايد از عضويت در انجمن مستعفي شناخته شده  و قبول مجدد عضويت ، مستلزم تصويب مجمع عمومي خواهد بود.

 

تبصره: تشخيص موجه يا غير موجه بودن عذر اعضاء با هيئت مديره است.

 

فصل سوم

اركان انجمن صنفي خودروسازان ايران

 

ماده 10- اركان انجمن عبارتند از:

 1. مجمع عمومي                                 2.   هيئت مديره                                     3.  بازرس

 

ماده11- مجمع عمومي عاليترين ركن انجمن است،كه از اجتماع نمايندگان اعضاي اصلي ( كه بايستي بطور كتبي به مجمع معرفي شوند)با حق رأي، و اعضاي وابسته و افتخاري (بدون حق رأي) تشكيل ميشود و داراي دو نوع اجلاس است:

 1. مجمع عمومي عادي
 2. مجمع عمومي فوق العاده

 

ماده 12-مجمع عمومي عادي: جلسات مجمع عمومي عادي سالي يكبار با حضور نصف بعلاوه يك اعضاء اصلي رسميت خواهد داشت و در صورتي كه اين حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله حداقل 15 روز و حداكثر 45 روز با حضور حداقل يك سوم اعضا اصلي رسميت مي يابد.

تبصره1 : احراز حد نصاب رسميت يافتن مجامع ،شاخص نسبت فروش شركتهاي عضو اصلي حاضر در جلسه به فروش كل سالانه با رعايت مفاد  ماده 18 خواهد بود.

تبصره2  : تصميمات كلي مجمع عمومي عادي با آراء حداقل نصف بعلاوه يك  اعضاء اصلي حاضر                        (با رعايت مفاد ماده 18) معتبر خواهد بود. در مورد انتخاب هيئت مديره و بازرس ،نصاب لازم اكثريت نسبي آراء اعضاء اصلي حاضر(با رعايت مفاد ماده 18) مي باشد.

 

ماده 13- وظائف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد:

 1. رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش هيئت مديره ،بازرس
 2. بررسي و تصويب صورتهاي مالي انجمن
 3. انتخاب اعضاء‌ هيئت مديره و بازرس ( در هر دو مورد اعم از اصلي و علي البدل)
 4. تعيين روزنامه كثير الانتشار يا محلي به منظور درج آگهي هاي مربوطه به انجمن
 5. تعيين خط مشي آينده انجمن به پيشنهاد هيئت مديره
 6. تصميم گيري در مورد همكاري و يا ائتلاف با ساير انجمن هاي تخصصي / صنفي ،تشكل هاي كارگري و كارفرمايي و كنفدراسيون هاي داخلي/ خارجي به پيشنهاد هيئت مديره
 7. شور و اخذ تصميم در مورد كليه مسائلي كه در دستور جلسه مجمع قرار دارد ،مشروط به آنكه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده نباشد.
 8. تعيين مبلغ وروديه وحق عضويت سالانه اعضاء به پيشنهاد هيئت مديره

 

ماده 14- مجمع عمومي فوق العاده  بنا به دعوت هيئت مديره يا بازرس و يا به تقاضاي كتبي حداقل نيمي از اعضاء تشكيل مي شودو اختيارات آن بشرح ذيل است:

 1. تغيير و اصلاح اساسنامه .
 2. تصويب الحاق  به كانون صنفي كارفرمايان و يا پايان دادن به همكاري با آنها
 3. انحلال انجمن و انتخاب اعضاي هيئت تصفيه

 

ماده15-  جلسات مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضاء اصلي(با رعايت مفاد ماده 18) رسميت  مي يابد و تصميمات آن با حداكثر سه چهارم آراء اعضاء اصلي حاضر (با رعايت مفاد ماده 18) نافذ خواهد بود.

 

تبصره : چنانچه مجمع عمومي فوق العاده بار اول نصاب لازم را بدست نياورد، بار دوم  به فاصله 15 روز با حضور حداقل نصف بعلاوه يك اعضاء اصلي رسميت يافته وتصميمات آن با اكثريت سه چهارم آراء اعضاء اصلي حاضر نافذ و معتبر خواهد بود.(با رعايت مفاد ماده 18)

 

ماده 16- هيئت مديره و بازرس مي توانند در مواقع ضروري مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت نمايند.

 

تبصره: فاصله بين تاريخ انتشار آگهي دعوت و تشكيل مجمع عمومي حداقل 10 و حداكثر 40 روز خواهد بود.   آگهي هاي دعوت بايد در روزنامه كثير الانتشار معين شده در اساسنامه درج شود.

 

ماده 17-اخذ راي در مجامع  عمومي علني است ،بجز مواردي كه در اساسنامه پيش بيني شده ويانسبت به آن در مجمع عمومي اخذ تصميم (بصورت مخفي) بعمل آيد.

 

ماده 18-حداقل آراء هر عضو اصلي در مجامع عمومي  انجمن ،يك راي خواهد بود .معهذا با توجه به تفاوت ميزان فعاليت اعضا و مدنظر قرار دادن اين موضوع در تصميم گيريهاي انجمن ، تعداد آراء اعضايي كه گستردگي فعاليت بيشتري دارند در مجامع عمومي،متناسب با نسبت فروش سالانه خودرو سال قبل هر عضو به كل فروش سالانه دوره مشابه تمام اعضا خواهد بود.

 تبصره 1:  حداكثر آرائي كه براي اين نوع از اعضا در مجامع عمومي آن سال قابل احتساب خواهد بود ،معادل 5/17% كل آراء اعضا مي باشد.

 تبصره 2: حداكثر آرائي كه به هريك از دو گروه خودروساز بزرگ تعلق مي گيرد از 35% كل آرا تجاوز نخواهد كرد.

 تبصره 3: براي حفظ حقوق شركتهاي عضو با فعاليت محدودتر ،حداقل 30% كل آرا ء به آنها تخصيص مي يابد كه متناسب با ميزان فروش خودرو سال قبل بين آنها توزيع مي شود.

 تبصره 4 : هيچيك از گروههاي خودروساز نمي توانند بيش از دو عضو اصلي در هيئت مديره داشته باشند.

 تبصره 5 : نمايندگان حقيقي شركتهاي  عضو هيات مديره انجمن جهت شركت در هيئت مديره و مجامع،مدير عامل يا يكي از معاونين/مديران ارشد شركت خواهند بود.

تبصره6 : هيچ عضوي نمي تواند بيش از يك نماينده به مجمع معرفي نمايد و هيچ نماينده اي نمي تواند نمايندگي بيش از يك عضو را دارا باشد.

ماده 19- انتخاب اعضاء هيئت مديره وبازرس انجمن درمجمع عمومي عادي با راي كتبي و در صورت لزوم مخفي بايد صورت گيرد.

ماده 20- تركيب و تشكيل و  اداره جلسات مجمع عمومي:

 1. مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس ،يك منشي و دو ناظر اداره مي شود.رياست مجمع عمومي با رئيس هيئت مديره و در غياب او، با  نائب رئيس هيئت مديره و در صورت عدم حضور ايشان، بر عهده مسن ترين عضو اصلي و/ يا يكي ازاعضاي اصلي حاضر در مجمع خواهد بود.

 تبصره : در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد در اين صورت رئيس مجمع از بين اعضاي اصلي حاضر در مجمع با اكثريت نسبي آراء(با رعايت مفاد ماده 18) انتخاب خواهد شد.

 1. هر گاه در مجمع عمومي شور و اخذ  تصميم در موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نيابد ،هيئت رئيسه مجمع با تصويب اعضا اصلي مي تواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه حداكثر از       سه هفته متجاوز نباشد تعيين نمايد.تمديد جلسه نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم جهت رسميت جلسه همان نصاب قبلي مي باشد.
 2. از مذاكرات  و تصميمات مجمع عمومي صورتجلسه اي توسط منشي تنظيم وبه امضاء هيئت رئيسه مجمع خواهد رسيد.
 3. كليه صورتجلسات،ليست اسامي حاضرين در مجمع،اعلام نتايج انتخابات ،نسخ اساسنامه تصويبي و تاييد صحت انتخابات بايد به امضاء هيئت رئيسه برسد.
 4. تصميمات مجامع عمومي كه وفق مقررات اتخاذ شده باشد در مورد تمام اعضاء ، اعم از حاضرين و غايبين (يا موافقين  و مخالفين تصميمات ) نافذ خواهد بود.

 

ماده21- هيئت مديره مسئول اداره امور انجمن مي باشد.تعداد اعضاء اصلي هيئت مديره  7 شركت و اعضاء‌      علي البدل هيئت مديره 3شركت مي باشد كه براي مدت 3 سال از بين اعضاء اصلي انتخاب مي گردندو انتخاب مجدد آنان بلامانع است.از هر گروه بزرگ يك عضو علي البدل و از ساير خودروسازان نيز يك عضو علي البدل انتخاب خواهد شد.

تبصره 1 : حداقل 2 عضو منتخب هيئت مديره موضوع تبصره 3 ماده 18  بايد هر يك بطور انفرادي حداقل نيم در صد  كل فروش سال قبل خودروي كشور را داشته باشند.

تبصره 2 : تا تعيين هيئت مديره جديد كليه مسئوليت ها بر عهده اعضاي هيئت مديره قبلي خواهد بود.

 

ماده 22- نمايندگان كتبي معرفي شده  اعضاي هيئت مديره در اولين جلسه اي كه حداكثر يك هفته پس از قطعي شدن انتخابات تشكيل مي شود. از بين خود، يك نفر را به عنوان رئيس ،يك نفر را بعنوان نائب رئيس و يك نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب و ضمن تنظيم و امضاء صورتجلسه اي اسامي انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضاء و همچنين انجام تشريفات قانوني و صدور كارت شناسايي به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم مي نمايند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

 

ماده 23- جلسات هيئت مديره با حضور حداقل  5 عضو اصلي رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء اعضاء اصلي حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره 1 : جلسات هيئت مديره بايد لااقل يكبار در ماه تشكيل شود.

تبصره 2 : غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه غير متوالي بدون ارائه عذر موجه و يا علل ديگري كه مانع از  انجام وظيفه هر يك از نمايندگان اعضاء اصلي هيئت مديره گردد موجب استعفاء از سمت نمايندگي عضويت در هيئت  مديره خواهد بود، و شركت متبوعه بايد نماينده ديگري  معرفي نمايد.در صورتيكه نماينده جديد نيز بشرح فوق غيبت نمايد بمنزله، استعفاي عضويت شركت متبوعه در هيئت مديره خواهد بود.

تبصره 3 : تشخيص موجه يا غير موجه بودن عذر بر عهده رئيس هيئت مديره مي باشد. درهمان جلسه،از شركت   عضو علي البدل هيئت مديره از گروه مربوطه براي شركت در جلسات هيئت مديره دعوت بعمل مي آيد.

 

ماده 24- هيئت مديره مكلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از دريافت گواهي ثبت  انجمن از وزارت كار و امور اجتماعي ،حسابي به نام انجمن و با امضاء مشترك رئيس هيئت مديره ، دبير و خزانه دار در يكي از بانكهاي كشور باز و وجوه متعلق به انجمن را در حساب بانكي مزبور واريز نمايند.

 

ماده 25- رئيس هيئت مديره و دبير و خزانه دار مشتركا" صاحبان امضاء مجاز اسناد و مدارك مالي و كلا" مسئولان اداري و مالي انجمن بوده و مي باشند.

 

تبصره: كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي با امضاء‌ رئيس هيئت مديره يا دبير و مهر انجمن وكليه اسناد مالي و اوراق رسمي و بهادار  و قراردادهاي تعهد آور كه به تصويب هيئت مديره رسيده باشد با امضاء ثابت خزانه دار به همراه امضاء رئيس هيئت مديره يا دبير و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

 

ماده 26- در صورت استعفاء ، فوت و يا فقدان صلاحيت هر يك از نمايندگان حقيقي اعضاء اصلي‌هيئت مديره ، عضو مربوطه نماينده  ديگري معرفي  مي نمايد.در صورت سلب عضويت شركت عضو هيات مديره ، شركت عضو علي البدل هيئت مديره از گروه مربوطه جايگزين عضو  مزبور  خواهد شد.

 

ماده 27- هيئت مديره انجمن مكلف است دست كم سه ماه قبل از پايان دوره عضويت هيئت مديره،مجمع عمومي را براي تجديد انتخابات دعوت نمايند.

تبصره 1 : هر زمان كه يك سوم اعضاء و/يا بازرس تشكيل مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده،و /يا فوق العاده  را ضروري تشخيص دهند ميبايستي موارد ايجاب تشكيل مجمع را به طور كتبي به هيئت مديره منعكس نمايند. هيئت مديره  از تاريخ دريافت نامه مزبور موظف است ظرف مدت 15 روز مقدمات دعوت مجمع را فراهم آورد.  در صورت استنكاف هيئت مديره از دعوت مجمع عمومي، يك سوم اعضاء و/يا  بازرس مي توانند راسا" نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند.

تبصره 2: در صورت اقدام هيئت مديره، بازرس و يا يك سوم اعضا براي دعوت مجمع عمومي جهت تجديد انتخابات، مهلتهاي مقرر در اين اساسنامه براي دعوت و تشكيل مجمع عمومي مربوط جزء ضرب الاجل مذكور در بند 3 ماده فوق منظور نخواهد شد.

تبصره 3 : چنانچه حداكثر 6 ماه پس از پايان دوره مزبور به هر علتي تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد،هر يك از اعضاء و/ يا بازرس مي توانند مجمع عمومي فوق العاده را براي تعيين تكليف بقاء و يا  انحلال انجمن دعوت نمايند و در صورت عدم تشكيل مجمع بازرس مكلف است انحلال انجمن را به وزارت كار و امور اجتماعي و ساير مراجع ذيربط اعلام نمايد.

 

ماده 28- وظايف و اختيارات هيئت مديره  شامل موارد زير و نه منحصر به آنها مي باشد:

 1. اجراي مصوبات مجمع عمومي
 2. انجام امور مذكور در ماده 1 اساسنامه
 3. افتتاح و يا بستن حساب در بانكها
 4. خريد و فروش اموال منقول و مشروط بر آنكه به منظور جلب نفع نباشد و در مورد اموال غير منقول هيئت مديره پس از تصويب مجمع عمومي اقدام  مي نمايد.
 5. پرداخت ديون  و وصول مطالبات ،انجام تشريفات قانوني تعقيب جريانات قضايي  و مالياتي و ثبتي  در كليه مراحل قانوني در محاكم ،تعيين حكم و  تعيين وكيل با حق توكيل به غير و عزل آنان تا قطع و فصل دعاوي از طريق سازش، در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگراعم از حقوقي يا حقيقي با حق توكيل.
 6. انعقاد قراردادهاي دستجمعي به نمايندگي از اعضا با ساير تشكل هاي كارگري و كارفرمايي با رعايت قوانين ومقررات مربوط و همچنين آيين نامه  و اساسنامه انجمنهاي صنفي
 7. استخدام،عزل و نصب كارمندان اداري
 8. دعوت مجامع عمومي طبق مقررات اساسنامه
 9. تهيه و ارائه گزارش ساليانه به مجمع عمومي
 10. تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و همچنين پيش بيني بودجه سال آتي جهت ارائه به مجمع عمومي
 11. تدوين آيين نامه هاي داخلي
 12. پيشنهاد ميزان وروديه وحق عضويت اعضاء عضو هيئت مديره( بر اساس ميزان فروش سالانه هر يك از آنها به كل فروش تمام خودروسازان در مدت مشابه)و اعضاء غير عضو به مجمع عمومي
 13. اعلام كتبي تشكيل جلسات مجمع عمومي 15 روز قبل از انعقاد جلسه به وزارت كار و امور اجتماعي
 14. تشكيل كميته هاي تخصصي با همكاري متخصصين و كارشناسان شركتهاي عضو

 

تبصره : استفاده از خدمات كارشناسان  ومشاوران مستقل بلامانع است.

 

 

ماده 29-وظايف رئيس هيئت مديره:

 1. اداره جلسات هيئت مديره
 2. دعوت اعضاء هيئت مديره به تشكيل منظم جلسات
 3. مراقبت در حسن جريان امور انجمن
 4. ابلاغ تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره به دبير و ساير مسئولان انجمن جهت اجرا
 5. انجام ساير مواردي كه با توجه به اساسنامه بر عهده رئيس قرار دارد
 6. انجام مكاتبات ،امضا چكها  و اسناد و اوراق بهادار در صورت عدم حضور دبير انجمن يا ضرورت موضوع

 

ماده 30- هيئت مديره بايد يك نفر را به عنوان دبير از بين نمايندگان حقيقي اعضاء‌ هيئت مديره يا خارج از اعضاء انتخاب،حدود اختيارات ،مدت تصدي، حقوق وشرايط استخدامي او را تعيين نمايد.هيئت مديره مي تواند  قسمتي از اختيارات و  وظايف خود را به وي تفويض نمايد. عزل يا انتخاب مجدد وي بلامانع  مي باشد.

دبير انجمن بالاترين مقام اجرايي مسئول تشكيلات اجرايي انجمن است. و امور اجرايي انجمن را بر اساس تصميمات هيئت مديره و اختيارات مفوضه اداره مي نمايد.

وظايف دبير بشرح زير مي باشد:

 1. اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجامع عمومي
 2. انجام امور جاري و اداري انجمن با استفاده ازاختيارات مفوضه  هيئت مديره مانند ( و نه منحصر به ):

       آ) استخدام يا به كار گماردن كاركنان اداري انجمن و در صورت لزوم استخدام مشاور و كارشناس پس از تصويب هيئت مديره

       ب)  انجام مكاتبات و نامه هاي اداري انجمن و نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلي انجمن

       پ)  گشايش حساب جاري انجمن باتفاق خزانه دار و رئيس هيئت مديره در يكي از بانكهاي مجاز و واريز وجوه انجمن به حساب مذكور براي برداشت از آن

                           ت)  ثبت صورتجلسات هيئت مديره در دفتر مربوطه

               ث)  حفظ ونگهداري اسناد و مدارك مالي و اداري و دفتر مشخصات كامل اعضا انجمن.

               ج)   تهيه و تنظيم كارت عضويت با امضاء خود و رئيس هيئت مديره و يا خزانه دار و مهر رسمي  انجمن

 1.   امضا چكها  و اسناد و اوراق بهادار به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن
 2. دبير در دوره فترت مكلف است مقدمات دعوت و تشكيل مجمع عمومي را برابر مقررات  براي انجام   انتخابات فراهم  و چنانجه انتخابات مجدد حداكثر در فاصله 6 ماه از پايان مدت اعتبار هيئت مديره انجمن بعمل نيايد، ميبايد به اتفاق بازرس مراتب را جهت تعيين تكليف به وزارت كار و امور اجتماعي اطلاع دهد.

 

تبصره 1: دبير انجمن(اگر نماينده يكي از اعضاء هيئت مديره نباشد)و همچنين بازرس، مي توانند در جلسات هيئت مديره بدون حق راي شركت نمايند.

تبصره 2: در صورتيكه دبير انجمن ،نماينده شركت عضو هيئت مديره باشد ، دوره تصدي او از دوره عضويت شركت عضو هيئت مديره تجاوز نخواهد كرد.

 

 

ماده 31- خزانه دار مسئول امور مالي انجمن است و امضا كليه چكها و اسناد مالي و اوراق بهادار بر عهده او و رئيس هيئت مديره يا دبير بوده و ساير وظايف وي به شرح زير مي باشد:

 

 1. اداره امور مالي انجمن ،تنظيم  دفاتر و اسناد ،صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابها
 2. وصول و جمع آوري وروديه ،حق عضويت ها و كمكهاي مالي جهت واريز به حساب بانكي انجمن
 3. تهيه و تنظيم دفاتر مخصوص مالي
 4. تهيه و تنظيم صورتهاي مالي انجمن جهت ارايه به هيئت مديره و بازرس
 5. رسيدگي به صحت اسناد و مدارك ارايه شده در مورد پرداختها ،توسط اعضا انجمن
 6. نظارت بر خريد و فروش و هر نوع عمل مالي
 7. برنامه ريزي جهت حفظ اموال منقول ،‌غير منقول ،وجوه و اسناد مالي انجمن
 8. پيش بيني بودجه سال آتي  و تسليم آن به دبير انجمن جهت ارائه به هيئت مديره.

 

تبصره 1: خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضاي بازرس  كليه دفاتر و اسناد مالي انجمن را براي رسيدگي در محل انجمن در اختيار آنان قرار دهد.

 

تبصره 2: در صورت انقضاء‌ دوره هيئت مديره، خزانه دار و رئيس هيئت مديره يا دبير موظف خواهند بود امور مالي انجمن  را تا قطعيت انتخابات مجدد كماكان اداره نمايند.

تبصره 3 : اعضا قبلي،فعلي  و آتي انجمن نه شخصا" و نه قائم مقام قانوني آنها،هيچگونه حقي نسبت به داراييهاي انجمن ندارند.

 

ماده 32- مجمع عمومي  يكنفر را  به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را بعنوان بازرس علي البدل  براي مدت يك سال انتخاب مي نمايد،تا براساس  وظايف خود عمل نمايند.انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 

تبصره1 : بازرس اصلي و علي البدل نمي توانند از ميان نمايندگان شركتهاي عضو هيات مديره( اصلي يا علي البدل)، دبير انجمن ،مديران يا كاركنان شركتهاي عضو هيات مديره انتخاب شوند.

تبصره 2 : تاتعيين بازرس جديد ،كليه مسئوليتها و انجام وظايف بازرس كماكان برعهده بازرس دوره مالي قبل    خواهد بود.

 

ماده 33- وظايف و اختيارات بازرس:

 1. نظارت و رسيدگي به دفاتر ،اوراق و اسناد مالي و مراقبت  در حسن جريان امور مالي انجمن
 2. رسيدگي و گواهي گزارش مالي جهت ارائه به مجمع عمومي
 3. رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش براي ارائه به هيئت مديره يا مجمع عمومي
 4. اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي (در صورت لزوم بر طبق تبصره 1 ماده 27 اين اساسنامه)
 5. تهيه و ارائه گزارش عملكرد خود به مجمع عمومي
 6.   اعلام انحلال انجمن به وزارت كار و امور اجتماعي و ساير مراجع ذيربط در صورتي كه بر اساس تبصره 3  ماده 27  اساسنامه هيئت مديره اقدام به تجديد انتخابات ننموده باشد.

 

ماده 34- در  اجراي ماده 18 آيين نامه انجمن هاي صنفي، در هر دوره مالي معادل  پنج درصد حق عضويت دريافتي از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي واريز خواهد شد.

                                                              

فصل چهارم

انحلال و مقررات  مربوط به آن

 

 

ماده35-مسئولان انجمن موظفند مدارك ،دفاتر و اسناد مورد نياز وزارت كار و امور اجتماعي  را در اختيار وزارتخانه مذكور  قرار دهند.

 

ماده 36- در موارد زير انجمن منحل مي گردد:

 1. بر اساس تصميم متخذه در جلسه مجمع عمومي فوق العاده
 2. بر اساس راي صادره از طرف  مراجع قضايي
 3. در صورت گذشت 6 ماه از پايان مدت اعتبار هيئت مديره و عدم تجديد انتخابات آنان پس از تاييد گزارش بازرس توسط وزارت كار و امور اجتماعي

 

ماده 37-از تاريخ انحلال انجمن اختيارات مسئولان خاتمه يافته و هيئت تصفيه منتخب (كه از بين مسئولان يا اعضا انتخاب مي شود) امر تصفيه را به عهده مي گيرد.بازرس انجمن پس از انحلال عنوان ناظر تصفيه را خواهد داشت.مدت ماموريت هيئت تصفيه از تاريخ انتخاب يكسال خواهد بود.

تبصره : در صورت عدم انتخاب هيئت تصفيه ،وظيفه آن به عهده رئيس هيئت مديره و بازرس خواهد بود.

 

ماده 38-انحلال انجمن موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف دو طرف قرارداد پيمانهاي دسته جمعي منعقد شده قبلي نخواهد بود.

ماده 39-در صورت  انحلال انجمن كليه داراييهاي آن با نظارت وزارت كار و امور اجتماعي به موسسات آموزشي يا عام المنفعه تحويل خواهد شد.

 

ماده 40- هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه پس از كسب موافقت از وزارت كار و امور اجتماعي قابل اجرا مي باشد.

 

ماده 41-ساير مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده تابع مقررات آيين نامه سازمانهاي كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي و ديگر مقررات مربوطه خواهد بود.

 

اين اساسنامه در 41 ماده و35  تبصره در تاريخ   3/11/83  به تصويب مجمع عمومي فوق العاده انجمن صنفي خودروسازان ايران رسيد.