1-   آكيا خودرو

http://akia.ir/?@=93

تلفن:9- 66015417- 021 ---فکس:66084616-021

ایمیل info@akia.ir
آدرس دفتر مركزي: تهران، خیابان آزادي، بعد از بلوار شهيد اكبري، بن بست نور افكن، بن بست 2، شماره 1

كارخانه :
تبريز جاده صوفيان شهرك صنعتي سرمايه گذاري خارجي سالن 4
تلفن : 2466050 -0411
فکس : 2466052-0411