\
سرویس :
زمان : ۱۳۹۳/۹/۱۵ - ۱۳:۵۵
شناسه خبر : 109
موانع رشد سرمايه‌گذاري و توليد خودرو در ايران
كارشناسان اقتصادي 14 موانع بر سر راه سرمايه‌گذاري درصنعت خودرو و قطعه سازي كشور شناسايي و مورد بررسي قرار داده‌اند

كارشناسان اقتصادي 14 موانع بر سر راه سرمايه گذاري درصنعت خودرو و قطعه سازي كشور شناسايي و مورد بررسي قرارداده اند
به گزارش انجمن خودرو ساران ، عمده ترين موانع رشد سرمايه گذاري در صنعت خودرو كشور ، ناپايداري نظام ارزي كشور ، عدم تخصيص يارانه  صنعت ، افزايش واردات ، است . اين انجمن راهكايي براي برون رفت از اين وضعيت موجود پيشنهادهايي داده است كه از نظر شما خوانندگان گرامي مي گذرد .
1- ناپايداري نظام ارزي حاكم بركشور(افزايش نوسانات نرخهاي ارزمعتبر, دوگانگي نرخ ارز, نامشخص بودن نرخ ارزتعادلي,...)
2- استمراراثرات تحريم برتامين مواد, قطعات وتكنولوژي مورد نيازصنعت خودرو وقطعه سازي ازخارج
3- وابستگي درتامين قطعات هاي تك مورد نيازخودروهاي توليد داخل به خودروسازان وسورسهاي خارجي(عدم پيشرفت پروژه هاي خودكفايي قطعات High Tech)
4- عدم كاهش قيمت مواد اوليه مورد مصرف درصنعت خودرو وقطعه سازي متناسب با كاهش نرخ ارز
5- افزايش حقوق ودستمزد سنواتي (افزايش مستمرهزينه هاي پرسنلي عليرغم حاكم بودن ركود درداخل كشور)
6- استمرارتحريم هاي داخلي (محدوديت درتامين نقدينگي لازم براي خودروسازان وقطعه سازان داخلي)
7- عدم تخصيص يارانه سوخت صنايع درفازنخست هدفمندسازي يارانه ها ‘مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي’ ازسوي دولت به خودروسازان وقطعه سازان
8- استمرارانحراف زياد ازبرنامه توليد خودروسازان داخلي بدليل كسري يا ناتواني درتامين قطعات ازمنابع داخلي يا خارجي (بدلايل پيش گفته )
9- بلا تكليف بودن وضعيت قيمت فروش خودرودرب كارخانه وبازارهاي داخلي (استمراراختلافات بين شوراي رقابت وخودروسازان وسايرنهادهاي تاثيرگذاربرقيمت گذاري خودرو)
10- افزايش واردات خودروهاي خارجي به انحاء مختلف(تخصيص ارزدولتي,كاهش نرخ تعرفه,تسهيل درورود,...)
11- كاهش تقاضاي داخلي براي خريد خودرو بدليل كاهش قدرت خريد مردم
12- عدم توليد خودرو براي اقشارآسيب پذير(خودروي سواري با قيمت كمتراز15ميليون تومان)
13- افزايش احتمال اجراي فازدوم هدفمندسازي يارانه ها وآثار احتمالي زيانبارمترتب برصنايع درسال93
14- استمرارزياندهي شركتهاي خودروساز وقطعه سازداخلي وافزايش زيان انباشته اكثريت اين شركتها وافزايش احتمال ورشكستگي صنعت خودرو وبه يغما رفتن سرمايه هاي ملي


راهبردها وراهكارهاي اساسي رفع موانع پيش روي صنعت خودرو وقطعه سازي

1- استمرارمذاكرات هسته اي با1+5 جهت انعقاد موافقتنامه نهايي ( حلال مشكلات 1,2و3دركوتاه مدت وميان مدت(
2- تسريع درجايگزيني منابع تامين غير وابسته خارجي (حلال احتمالي مشكل3دركوتاه مدت)
3- حمايت همه جانبه دولت ازتسريع درتوسعه وگسترش توليد خودروهاي با برندملي (حلال مشكلات 2و3درميان مدت وبلندمدت)
4- انجام مذاكرات جدي براي جذب شركتهاي خارجي فيات و رنو- نيسان و..... بدليل تمايل اين شركتها براي كسب سهم بازاربيشتروتبديل كردن ايران به مركزصادراتي خاورميانه ( حلال مشكلات 2,3و12درميان مدت وبلندمدت)
5- تمركزشوراي رقابت , وزارت اقتصاد وسايرنهادهاي رسمي برنحوه وچگونگي كاهش قيمت مواداوليه وسايرنهاده هاي تاثيرگذاربرتوليد ( حلال مشكل 4)
6- تجديد نظردرقوانين كارو تامين اجتماعي و دارايي با رويكرد حمايت ازتوليدكنندگان داخلي ( حلال مشكل 5 درميان مدت وبلندمدت)
7- پشتيباني وحمايت دولت ازصنايع داخلي مشابه اقدامات آمريكا واروپا درمواجه با ركود شديد سنوات اخير)حلال مشكلات6,7و13دركوتاه مدت وميان مدت)
8- رفع تحريم داخلي و تامين و تزريق فوري نقدينگي جهت شكستن دور باطل دام نقدينگي واجرايي كردنLC 30%( مشخصا" حلال مشكل6 دركوتاه مدت)
9- تجديد نظردرخصوص قيمت گذاري خودروهاي توليد داخل و يا جبران افزليش هزينه ها ازطريق اعطاي تسهيلات ارزان قيمت ويا يارانه هاي مرتبط ( حلال مشكلات 7,9و13دركوتاه مدت وميان مدت)
10- تدوين وتصويب جدول زمانبندي شده ميان مدت وبلندمدت تعرفه خودرو و قطعات وارداتي ( حلال مشكل10درميان مدت وبلندمدت)
11- سازماندهي بازارخودروهاي فرسوده جهت جايگزيني با خودروهاي نوازطريق توليد داخل (حلال مشكل11دركوتاه مدت)

نظرات
نام :
ایمیل:
متن نظر:
سوال امنیتی * = 3 + 5
ارسال
نمایش نظرات