\
سرویس :
زمان : ۱۳۹۴/۱/۳۱ - ۰۹:۵۵
شناسه خبر : 534
شوراي رقابت در ايران و جهان ؟
در كشورهاي كره و مالزي دولت بر واردات خودرو نظارت داشته و محدوديت هايي در اين خصوص اتخاذ كرده است. در كنار اين محدوديت ها براي حمايت صنعت خودرو اقداماتي نظير تامین تسهيلات و سوبسيدهاي دولتي، اعطاي وام با بهره كم، اختصاص وام به صنعت قطعه‌سازي جهت مدرنيزه كردن تجهیزات خطوط تولید، كاهش كنترل مركزي در قيمت گذاري و اعطاي آزادي هاي بيشتر در بازار، توسعه محصول ، طراحي و ساخت خودرو با برند داخلی و ... را انجام داده اند.

در كشورهاي كره و مالزي دولت بر واردات خودرو نظارت داشته و محدوديت هايي در اين خصوص اتخاذ كرده است. در كنار اين محدوديت ها براي حمايت صنعت خودرو اقداماتي نظير تامین تسهيلات و سوبسيدهاي دولتي، اعطاي وام با بهره كم، اختصاص وام به صنعت قطعه‌سازي جهت مدرنيزه كردن تجهیزات خطوط تولید، كاهش كنترل مركزي در قيمت گذاري و اعطاي آزادي هاي بيشتر در بازار، توسعه محصول ، طراحي و ساخت خودرو با برند داخلی و ... را انجام داده اند.
به گزارش انجمن خودرو سازان ايران ، سهم بازار خودروهاي داخلي كشورهاي ژاپن، كره جنوبي، آمريكا، ايران، مالزي، آلمان و فرانسه به شرح زير مي باشد:
ژاپن بيش از80درصد (3 شركت اصلي 57درصد)
كره جنوبي بيش از 89% (3 شركت اصلي 75درصد)
آمريكا بيش از 85درصد (3 شركت اصلي 46درصد)
ايران بيش از 90درصد (2 شركت اصلي 82درصد)
مالزي بيش از 76درصد (2 شركت اصلي 58درصد)
آلمان بيش از 60درصد (3 شركت اصلي 60درصد)
فرانسه بيش از 49درصد (3 شركت اصلي 48درصد)
همانطور كه مشخص است سهم بازار خودروهاي داخلي در ايران در مقايسه با ساير كشورهاي مورد بررسي در حد وسط قرار گرفته است.
در كشورهاي كره و مالزي دولت بر واردات خودرو نظارت داشته و محدوديت هايي در اين خصوص اتخاذ كرده است. در كنار اين محدوديت ها براي حمايت صنعت خودرو اقداماتي نظير تامین تسهيلات و سوبسيدهاي دولتي، اعطاي وام با بهره كم، اختصاص وام به صنعت قطعه‌سازي جهت مدرنيزه كردن تجهیزات خطوط تولید، كاهش كنترل مركزي در قيمت گذاري و اعطاي آزادي هاي بيشتر در بازار، توسعه محصول ، طراحي و ساخت خودرو با برند داخلی و ... را انجام داده اند.
در اكثر كشورهاي مورد بررسي قيمت گذاري در اختيار خودروسازان بوده و دولت بر آن نظارت داشته است.
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه كشورهاي فوق توجه ويژه اي به صنعت خودروسازي داشته و سعي بر اين داشته اند كه سهم بازار داخلي را حفظ نمايند.
براساس اين گزارش ، براي شناسايي ساختار بازار و تمركز بنگاهها ازسه شاخص:
1_ نسبت تمركز
2_ شاخص هرفيندال- هيرشمن
3_ شاخص آنتروپي
استفاده شده است كه به لحاظ پايه هاي نظري از ساير شاخص ها مستدل تر هستند و براي محاسبه تمركز نسبت به شاخصهاي ديگر بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند.
شاخص نسبت تمركز:
اين شاخص نسبتي از محصول بازار كه توسط n بنگاه برتر درآن صنعت توليد مي شود را نشان مي دهد. عموما" براي اين شاخص از مجموع حجم توليد 4 بنگاه بزرگ اول استفاده مي شود كه درنتيجه، شاخص با CR4 نمايش داده مي شود. بديهي است كه مقدار اين شاخص كمتر از 100 مي باشد و هرچه مقدار شاخص به 100 نزديك تر باشد، نشان دهنده ي تمركز و انحصار بيشتر در بازار محصول مورد بررسي است.
شاخص هرفيندال-هيرشمن:
اين شاخص با توجه به سهم توليد هر بنگاه iام يعني Si به محاسبه ي ميزان انحصار بازار مي پردازد. اين شاخص با نماد HHI نمايش داده مي شود و از طريق رابطه ي زير قابل محاسبه مي باشد.
در رابطه ي فوق، منظور از n، تعداد بنگاه هاي موجود در صنعت و منظور از Si، سهم هر يك از بنگاه ها از توليد كل آن محصول مي باشد كه به صورت يك عدد بين 0 تا 100 بيان مي گردد.همچنين شاخص HHI مقادير صفر تا 10.000 را مي تواند اتخاذ نمايد كه تفسير مقادير گوناگون براي آن به صورت زير قابل ارائه مي باشد. براي اطلاع بيش تر به فايل ضميمه همين مطلب مراجعه نماييد .


 

نظرات
نام :
ایمیل:
متن نظر:
سوال امنیتی * = 4 + 8
ارسال
نمایش نظرات