\

شرایط عضویت اعضا جدید در انجمن خودروسازان ایران

بر اساس مصوبه مورخ 21/5/87 جلسه ماهیانه بشرح زیر تعیین گردید.

• تقاضاهای جدید عضویت در انجمن ،سه سال پس از تاریخ صدور پروانه بهره برداری آنها و با عنایت به عملکرد سه ساله شان مورد بررسی قرار گیرد.
1- تولید حداقل سی درصد میزان پروانه بهره برداری ظرف 3 سال اول فعالیت .
2- نداشتن شاکیان متعدد در مراجع ذیربط درباره مسائل زیر:
الف- تعهدات معوق در تحویل
ب- عدم رعایت ضوابط پیش فروش، فروش و خدمات پس از فروش